Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Vad är gestaltad livsmiljö?

I flera sektorer pratas det om som det vore självklart, men låt oss bryta ned det lite.

Vad är en livsmiljö?

En livsmiljö är enligt definitionen summan av de yttre omständigheter som krävs för liv att leva. Men det betyder så mycket mer. Såklart behöver vi mat, vatten, hus, arbete och skola. Det är några enkla faktorer för att få våra liv att fungera.

Men vi behöver även mer, för vi vill alla mer än att bara existera, vi vill trivas och må bra. Vi behöver upplevelser, naturområden, butiker, transport, mötesplatser, restauranger, lekplatser, rätt typ av arbete, sociala strukturer och en social samhörighet där vi har rätt att påverka. Kort sagt så är en livsmiljö väldigt betydande för oss och hur vi gestaltar den påverkar vad vi känner och hur bra vi trivs. Genom rätt gestaltning har vi möjlighet att uppfylla mycket fler av människans komplexa behov.

Gestaltad livsmiljö

Sveriges regering presenterade 2018 en samlad politik som kallas gestaltad livsmiljö. Beslut om politikområdets mål fattades sedan av en enhällig riksdag. Det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra miljöer. Gestaltad livsmiljö är såväl ett synsätt som måste finnas med i allt som berör vår fysiska miljö, som den fysiska miljön i sig. Den berör både befintliga byggnader, nya miljöer och ytorna däremellan. Människans behov ska fara fokus för den framtida utvecklingen, planeringen och bevarandet. Design, arkitektur och konst ska bidra till en mer hållbar, jämlik och mindre segregerad samhällsutveckling.

Livsmiljöerna ska vara omsorgsfullt gestaltade med människans behov i fokus och alla ska ha rätt att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Detta ska uppnås genom att hållbarhet och kvalitet prioriteras. Vi vill se insatser som ger långsiktig vinning för samhällsekonomin.

Kunskapen kring design, arkitektur och konst, samt dess historiska värden ska spridas, bevaras och dess utvecklingskraft lyftas fram. I denna process ska de offentliga aktörerna agera som bra exempel och förebilder. Arbetet ska även präglas av samarbeten och utveckling av dessa, både nationellt och internationellt.

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle

Med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:

Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids. Det offentliga agerar förebildligt. Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas. Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla. Samarbete och samverkan utvecklas inom landet och internationellt.

Boverket har ett övergripande ansvar för politikområdet Gestaltad livsmiljö. De arbetar med att skapa förutsättningar för alla som planerar, bygger och förvaltar. Alla berörs, politiker och tjänstepersoner i offentlig förvaltning, näringslivet, vetenskapen, civilsamhället och enskilda invånare. Här vill Arctic Design Center vara en facilitator för utvecklingen och knyta an till de lokala regionernas behov och diskussioner såväl som globala utmaningar.
Det finns 15 huvudsakliga uppdrag inom Gestaltad livsmiljö och fyra olika aktörer som har ansvar för de olika områdena, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes.

En punkt i uppdraget är att etablera regionala noder, här kommer vi in!

I norra Sverige finns ännu ingen etablerad nod för Gestaltad livsmiljö, det tänker vi ändra på. Mycket sker i norra Norrland just nu och därför är detta förhållningssätt och politik viktigare än någonsin.