Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Framsynsresidens till Arctic Design Center

Vinnova har beviljat stöd till Region Västerbotten för ett framsynsresidens att arbeta med framsyn (foresight) och spekulativ design inom Arctic Design Center.

 

– Det här stödet betyder väldigt mycket för oss i den etableringsfas som Arctic Design Center just nu befinner sig i. Vi bygger just nu upp verksamheten och i denna fas är det viktigt att tydliggöra vilka prioriterade utmaningar som finns och vilka behov vi ska tillgodose. Att få till en sund, grön samhällsomvandling handlar inte bara om bra bostäder och jobb till alla, utan även om de värden som gör att människor trivs och vill bo på en plats, säger Carola Fallgren, projektledare för Arctic Design Center.

– Jag är övertygad om att kommande processer kommer att tillföra oss inom offentlig sektor mycket värdefullt i denna snabba samhällsomvandling.

Siktar på lärande och nya arbetssätt
Projektet vill genom framsyn och spekulativa designprocesser se på platsspecifika utmaningar och tillgodose ny kunskap om metoder som sedan kan skalas upp till regionerna och andra platser och kommuner inom Norrbotten och Västerbotten.

– Genom designprocesser kan vi få till en bättre innovationshöjd och insikter för att kunna bygga upp en verksamhet med relevant innehåll för våra målgrupper, fortsätter Carola Fallgren.

Emelie Ekblad 
Det är Emelie Ekblad, ordförande för Svenskt Nätverk Framsyn och Partner på MAD, som kliver in. Ekblad har bred erfarenhet att arbeta med innovations- och framsynsprocesser genom målgruppsdialoger i områden med extrema förhållanden, ofta internationellt. MAD arbetar utifrån att få in fler perspektiv och folkets röster i samhällsomvandlingen.

– I tider av snabb utveckling och pressande utmaningar är framtiden ett kraftfullt verktyg. Resilienta framtider är ett kollektivt arbete. Framsyn över lag och kanske spekulativ design framför allt kan möjliggöra en demokratisering av utvecklingsprocesser. Utan dialog och samskapande med människor som omvandlingen berör, kommer vi aldrig kunna driva faktiskt hållbar omställning, menar Emelie Ekblad.

 

Projektet Arctic Design Center representerar ett stort geografiskt område, hela Västerbotten och Norrbotten, något Fallgren är medveten om:

– Det är olika utmaningar som finns på de olika platserna, vi
kan inte se regionerna i norra Sverige som en homogen grupp av människor med likartade levnadsvillkor, utan kommer att arbeta platsinriktat samt välja ut en del pilotfall till att börja med, avslutar Carola Fallgren.

Om Arctic Design Center

Arctic Design Center är ett treårigt projekt som ägs av Region Västerbotten, projektparter är Region Norrbotten, Skellefteå kommun och SVID (Stiftelsen Svensk industridesign) med bland annat målsättning om ett permanent center i Skellefteå. Projektet finns organisatoriskt under Näringsliv och samhällsbyggnad, regional utveckling på Region Västerbotten. Personalresurser finns även i Region Norrbotten, SVID och en viss procent kommer att finnas inom Skellefteå kommun. Arctic Design Center ska samverka med offentlig sektor, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer. Just nu pågår dialog mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten om var i Skellefteå centret kommer att placeras.

Om gestaltad livsmiljö

Politiken grundlades i Sverige 2018.

Boverket förklarar gestaltad livsmiljö som följande:

Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt. Utveckling och förvaltning av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov och önskemål – i dag och i framtiden. Politikens övergripande mål är att stärka frågornas genomslag i samhället och därmed bidra till en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

Foto: Arctic Design Center

Bild 1: Carola Fallgren, nytillträdd projektledare för Arctic Design Center under Regional utveckling på Region Västerbotten, kommer närmast från en roll som tf, vd på Skellefteå Museum AB och är själv utbildad designer från Bergen, Norge.

Bild 2: Emelie Ekblad, ordförande för Svenskt Nätverk Framsyn och Partner på MAD (Make A Difference), en ideell förening och Transformationslab.

Kontakt: Carola Fallgren

carola.fallgren@regionvasterbotten.se
076-144 96 34